Bảng giá chứng khoán HSX? Thời gian và hình thức giao dịch như thế nào?

Cập nhật thông tin đầy đủ và mới nhất của bảng giá chứng khoán HSX nhanh nhất và chính xác ngày hôm nay tại sàn giao dịch chứng khoán được thể hiện chi tiết như sau:

1. Thời gian giao dịch:

Hình thức giao dịch Giờ Giao Dịch
Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF, chứng quyền
Lệnh khớp định kỳ và thỏa thuận 9h00 đến 9h15
Khớp lệnh liên tục I và thỏa thuận 9h15 đến 11h30
Nghỉ giữa phiên 11h30 đến 13h00
Khớp lệnh liên tục II và thỏa thuận 13h00 đến 14h30
Khớp lệnh định kỳ đóng cửa và thỏa thuận 14h30 đến 14h45
Giao dịch thỏa thuận 14h45 đến 15h00
Trái phiếu
Giao dịch thỏa thuận 9h00 đến 11h30
Nghỉ giữa phiên 11h30 đến 13h00
Giao dịch thỏa thuận 13h00 đến 15h00

Các hình thức này thực hiện xuyên suốt trong quá trình giao dịch và không hết hạn nghỉ giữa các phiên.

2. Phương thức khớp lệnh

a.  Khớp lệnh định kỳ: Là hình thức giao dịch có cơ sở khớp lệnh giữa người mua và bán chứng khoán tại một điểm đã được xác định, dựa trên nguyên tắc sau:

 • Mức giá thực hiện đạt khối lượng giao dịch lớn
 • Nếu có nhiều mức giá thỏa mãn điều kiện ở trên thì mức giá trùng hoặc gần nhất với giá thực hiện của lần khớp lệnh gần nhất sẽ được chọn

b. Khớp lệnh liên tục: Là phương thức giao dịch được thực hiện trên cơ sở so khớp các lệnh mua và lệnh bán chứng khoán ngay khi lệnh được nhập vào hệ thống giao dịch.

c. Khớp lệnh thỏa thuận

3. Nguyên tắc khớp lệnh:

 • Ưu tiên về giá:
  • Lệnh mua với mức giá cao hơn được ưu tiên thực hiện trước.
  • Lệnh bán với mức giá thấp hơn được ưu tiên thực hiện trước.
 • Ưu tiên về thời gian:
  • Trường hợp các lệnh mua hoặc lệnh bán có cùng mức giá thì lệnh nhập vào hệ thống giao dịch trước được ưu tiên thực hiện trước.

4. Đơn vị giao dịch và đơn vị yết giá:

a. Đơn vị giao dịch:

 • Giao dịch khớp lệnh lô chẵn: 10 cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF, chứng quyền. Khối lượng tối đa của một lệnh đặt là 500.000 cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF, chứng quyền.
 • Khối lượng giao dịch thỏa thuận: từ 20.000 cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF, chứng quyền trở lên.
 • Không quy định đơn vị giao dịch đối với giao dịch thỏa thuận.
 • Giao dịch có khối lượng từ 01 đến 09 cổ phiếu (lô lẻ) được thực hiện trực tiếp giữa người đầu tư với công ty chứng khoán, giá thực hiện được xác định bằng 90% giá tham chiếu của ngày ký kết Hợp đồng.

b. Đơn vị yết giá:

 •  Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng
Mức Giá Đơn Vị Yết Giá
< 10,000 đồng 10 đồng
10,000 – 49,950 50 đồng
>= 50,000 100 đồng

 

 • Chứng chỉ quỹ ETF, chứng quyền: áp dụng  đơn vị yết giá 10 đồng cho tất cả các mức giá
 • Không qui định đơn vị yết giá đối với giao dịch thỏa thuận và giao dịch trái phiếu.